ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองทราย หมู่ 5 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  รายละเอียด : .
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 142 คน