ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนหน้าตลาดนัดบางหิน หมู่ 2 ต าบลบางหิน อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  รายละเอียด : .
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 116 คน