ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชุมชนหน้าตลาดนัดบางหิน (ครั งที่ 2) หมู่ 2 ต าบลบางหิน อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  รายละเอียด : .
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 112 คน