ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เชิญชวนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 พ.ย. 2564
2 📣กกต. เชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
19
01 พ.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 ต.ค. 2564
4 คู้มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
10 ต.ค. 2564
5 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 ต.ค. 2564
6 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.บางหิน และ นายก อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
07 ต.ค. 2564
7 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน และเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 ต.ค. 2564
8 ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสืยงสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
05 ต.ค. 2564
9 แบบแจ้งการหาเสียง (สำหรับผู้สมัครแจ้ง กกต.ระนอง) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
05 ต.ค. 2564
10 "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23