ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
09 พ.ย. 2563
2 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น. หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒). พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 ต.ค. 2563
3 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 ต.ค. 2563
4 .ประกาศองค๋การบริหารส่วนตำบลบางหิน. ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 ต.ค. 2563
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 ก.ย. 2563
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ก.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
31 ส.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง การจำหน่าย ขาย พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
22 ก.ค. 2563
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 ก.ค. 2563
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18