ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝายนาล้นคลองทราย หมู่ 5 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
28 พ.ย. 2557
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฐานะจิตร-สระนาจุฬาภรณ์ หมู่ 4 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
11 พ.ย. 2557
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าช้า หมู่ 4 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
11 พ.ย. 2557
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองทราย หมู่ 5 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
11 พ.ย. 2557
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน Cape Sael สายบ้านบางหิน-บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
24 ต.ค. 2557
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
138
24 ต.ค. 2557
57 ประกาศงานผู้มคีุณสมบัติเสนอราคาและได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อดําเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
164
05 มิ.ย. 2557
58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
150
07 พ.ค. 2557
59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมแป๋ง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
07 พ.ค. 2557
60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม ดาวน์โหลดเอกสาร
147
07 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9