ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าช้า หมู่ 4 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
11 พ.ย. 2557
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองทราย หมู่ 5 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
184
11 พ.ย. 2557
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน Cape Sael สายบ้านบางหิน-บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
24 ต.ค. 2557
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
190
24 ต.ค. 2557
75 ประกาศงานผู้มคีุณสมบัติเสนอราคาและได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อดําเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
210
05 มิ.ย. 2557
76 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
196
07 พ.ค. 2557
77 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมแป๋ง ดาวน์โหลดเอกสาร
184
07 พ.ค. 2557
78 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม ดาวน์โหลดเอกสาร
199
07 พ.ค. 2557
79 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาช่อง (ช่วงที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
197
07 พ.ค. 2557
80 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาช่อง (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
194
07 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11