ข่าว : ภูมิประเทศและภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายละเอียด  : ลักษณะภูมิประเทศ
     
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน มีเนื้อที่ประมาณ 83,750 ไร่ (134 ตารางกิโลเมตร) มีพื้นที่ถือครอง 38,298 ไร่ พื้นที่ถือครองการเกษตร 15,628 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร 14,728 ไร่
     
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง
     

     
ลักษณะภูมิอากาศ
     
แบบลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี มี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน (มกราคม – เมษายน) และฤดูฝน (พฤษภาคม – ธันวาคม)
     

     
ลักษณะของดิน
     
สภาพดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินร่วนปนทราย ชั้นล่างเป็นดินเหนียว หินลูกรัง และหินชั้นไม่อมน้ำ
     
ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :