ข่าว : ลักษณะของแหล่งน้ำ ไม้และป่าไม้

รายละเอียด  : ลักษณะของแหล่งน้ำ
     
มีแหล่งน้ำต้นน้ำลำธาร จำนวน 6 สาย
     
1. คลองชาคลี
     
2. คลองตะเคียนงาม
     
3. คลองวังกุ่ม
     
4. คลองน้ำแดง
     
5. คลองทราย
     
6. คลองบางหิน
     
ลักษณะของไม้และป่าไม้
     
ป่าไม้ที่สมบูรณ์ มีไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้ยาง ยูง อินทนิน ไม้ตะเคียน ไม้ตาเสือ
     
ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :