ข่าว : สภาพทางสังคม

รายละเอียด  : สภาพทางสังคม
     
การศึกษา
     
1. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง(โรงเรียนบ้านชาคลี , โรงเรียนบ้านบางหิน)
     
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น1 แห่ง(โรงเรียนบ้านบางหิน)
     
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
     
สาธารณสุข
     
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง(รพ.สต.บางหิน หมู่ที่ 1 , รพ.สต.ตะเคียนงาม หมู่ที่ 2-5)
     
2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 5 แห่ง
     
3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
     
ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :